ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Projecten overzicht

ZELF EEN CERTIFICAAT BEHALEN.

Voor proactieve ondersteuning bij het behalen van één of meerdere certificaten kent ONLINEADVISEREN.NL de projecten module.

Inventarisatie op locatie, aanleveren van voorbeelddocumenten, beoordeling van bedrijfseigen uitwerking, implementatiebegeleiding en klankbord bij certificatie.
Uw organisatie behaalt zonder problemen de benodigde certificaten.

Een project bestaat uit de onderstaande fasen, klik voor meer informatie. Door de inbreng van de jarenlange ervaring door onze specialisten is certificatie goed geregeld!  Persoonlijke toelichting: Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Weten wat een project kost?

Inventariseren

Afhankelijk van het te behalen certificaat, worden bij u op locatie de volgende onderwerpen geïnventariseerd:

  • Organisatieschema
  • Globale proces
  • Kwaliteitsrisico inventarisatie
  • VGM-functie Risico-Inventarisatie en Evaluatie
  • Milieuaspecten en effecten
  • Overzicht Wet- en regelgeving
  • Benodigde acties om het certificaat te behalen (normcheck)

U ontvangt een gedetailleerde actielijst, waarin aangegeven welke maatregelen u nog moet treffen om tot een certificeerbaar systeem te komen.

Documenteren

Geïnventariseerde aspecten worden door ONLINEADVISEREN.NL  gedocumenteerd ten behoeve van uw organisatie. De voor de norm / richtlijn verplichte documenten en voorbeeldrapportages worden opgesteld en aan u toegelicht.

Modellen worden beschikbaar gesteld waarmee u zelf de overige noodzakelijke organisatiespecifieke aanvullende procedures en werkinstructies op kunt stellen. De door uzelf opgestelde documenten kunt u aan ons toezenden ter beoordeling, onze adviseurs beoordelen of er een logische samenhang in zit en of deze voldoen aan de eisen van de norm.

Implementeren

Voor de implementatie van het systeem draagt u zelf zorg, hierbij kunt u gebruik maken van onze online helpdesk. U volgt de acties uit de actielijst op en instrueert de medewerkers omtrent de te volgen werkwijze. U voert zelf de interne audits uit en stelt de benodigde rapportages op.

Als u zover bent zal een van onze adviseurs bij u op locatie een audit uitvoeren bij de KAM verantwoordelijke, hiervan ontvangt u een auditrapportage.

Certificeren en onderhouden managementsysteem

Voor de certificatie vragen wij voor u een of meerdere offertes aan bij de certificerende instanties. U maakt zelf de keus door welke instantie u zich wilt laten certificeren en maakt hiermee afspraken.
Mochten er tijdens de certificatie-audit afwijkingen geconstateerd worden, dan zullen we deze met elkaar bespreken en de voor uw organisatie passende maatregelen voorstellen.

In de aanloop naar de certificatie en de periode hierna maakt u gebruik van de beheermodule van ONLINEADVISEREN.NL.